Colofon

PUR/R
Praktijkgerichte klinieken urologie Rijn/Roer

Vestiging Mülheim

Schulstraße 11
45468 Mülheim an der Ruhr

Tel.: +49 (0) 208/94067900
Fax: +49 (0) 208/94067915
E-mail: muelheim@pur-r.com

Inhoudelijk verantwoordelijke conform § 10 lid 3 MDStV (Duits staatsverdrag inzake mediadiensten):

Prof. (MEX) dr. med. (I) Berthold Schneider, arts
Officiële toelating in de Bondsrepubliek Duitsland, Italië en Spanje

Prof. dr. med. Tim Schneider, arts
Officiële toelating in de Bondsrepubliek Duitsland

PD dr. med. Andreas Eisenhardt, arts
Officiële toelating in de Bondsrepubliek Duitsland

Dr. med. Stefan Wanko, arts
Officiële toelating in de Bondsrepubliek Duitsland

Dr. med. Johann Hezel, arts
Officiële toelating in de Bondsrepubliek Duitsland

Martin Thomas, arts
Officiële toelating in de Bondsrepubliek Duitsland

Aan alle artsen werd de bevoegdheid verleend om in Duitsland onder de beroepstitel ‘arts’ werkzaam te zijn.
Alle artsen zijn te vinden bij de voor de artsen bevoegde Orde van Geneesheren Noordrijn www.aerztekammer-nordrhein.de

Bevoegde Orde van Geneesheren van de respectieve deelstaat (toezichthoudende autoriteit)
Ärztekammer Nordrhein
Tersteegenstr. 9
D-40474 Düsseldorf

www.aekno.de

Bevoegde Beroepsvereniging van Geneesheren

Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein
Tersteegenstr. 9
D-40474 Düsseldorf

www.kvno.de

Beroepsrechtelijke regelingen

Beroepsvoorschriften van de Orde van geneesheren Noordrijn
Duitse wet betreffende medische beroepen van de deelstaat NRW (Heilberufsgesetz des Landes NRW)

Realisatie & programmering van de website

uromedia
Een concept van de firma dentalmedia werbekommunikation GmbH

talbogen 5
d-45133 essen
t +49 0201 4765062
f +49 0201 4765063
www.dentalmedia.de

Aansprakelijkheid:

Deze website werd met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kan geen garantie voor de juistheid en nauwkeurigheid van de hier vermelde informatie worden verleend. Om het even welke aansprakelijkheid voor schade die direct of indirect uit de gebruikmaking van deze website voortvloeit, wordt uitgesloten, voor zover die niet op opzet of grove nalatigheid berust.

Disclaimer (uitsluiting van aansprakelijkheid)

1. Inhoud van het online-aanbod
De auteur staat niet in voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de beschikbaar gestelde informatie. Aansprakelijkheidsclaims tegenover de auteur die op schade van materiële of ideële aard zijn gebaseerd die door het gebruik of niet-gebruik van de opgevoerde informatie resp. door de gebruikmaking van fouten vertonende en onvolledige informatie werd veroorzaakt, zijn in principe uitgesloten, voor zover de auteur geen aantoonbaar opzettelijke of grof nalatige schuld ten laste kan worden gelegd. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet-bindend. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor gedeelten van de website of het complete aanbod zonder afzonderlijke aankondiging te wijzigen, te completeren, te wissen of de publicatie tijdelijk of definitief stop te zetten.

2. Verwijzingen en links
Bij directe of indirecte verwijzingen naar externe websites ('hyperlinks') die zich buiten het verantwoordelijkheidsgebied van de auteur situeren, zou een aansprakelijkheidsverplichting uitsluitend van kracht worden indien de auteur kennis van de inhoud heeft en het voor hem technisch mogelijk zou zijn resp. indien van hem mag worden verwacht, het gebruik in geval van een illegale inhoud te verhinderen. De auteur verklaart daarbij uitdrukkelijk dat op het moment van plaatsing van de links geen illegale inhoud op de te verlinken pagina’s kon worden vastgesteld. Op de actuele en toekomstige invulling, de inhoud of het auteurschap van de gelinkte/verbonden pagina’s heeft de auteur geen enkele invloed. Daarom distantieert hij zich hierbij uitdrukkelijk van alle inhoud van alle gelinkte/verbonden pagina’ die na de plaatsing van de links werden gewijzigd. Die vaststelling geldt voor alle binnen het eigen internetaanbod geplaatste links en verwijzingen en tevens voor externe bijdragen in door de auteur ter beschikking gestelde gastenboeken, discussieforums, lijsten met links, mailinglijsten en in alle vormen van databanken, waar externe schrijftoegang op de inhoud mogelijk is. Voor illegale, foutieve of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade die uit de gebruikmaking of niet-gebruikmaking van dergelijke opgevoerde informatie voortvloeit, is alleen de aanbieder van de website, waarnaar werd verwezen, aansprakelijk en niet diegene die via links naar de betreffende publicatie enkel en alleen verwijst.

3. Auteurs- en identificatierecht
De auteur streeft ernaar in alle publicaties de auteursrechten van de gebruikte grafische elementen, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten in acht te nemen, door hem zelf opgemaakte grafische elementen, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten te gebruiken of licentievrije grafische elementen, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten te gebruiken. Alle binnen het internetaanbod genoemde en eventueel door derden beschermde merknamen en handelsmerken zijn in onbeperkte mate onderworpen aan de bepalingen van het telkens geldende identificatierecht en aan de bezitsrechten van de betreffende ingeschreven eigenaars. Alleen op grond van de vermelding mag niet worden geconcludeerd dat handelsmerken niet door rechten van derden zijn beschermd! Het auteursrecht voor gepubliceerde, door de auteur zelf opgemaakte objecten blijft alleen aan de auteur van de pagina’s voorbehouden. Reproductie of gebruik van dergelijke grafische elementen, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur niet toelaatbaar.

4. Rechtsgeldigheid van deze disclaimer
Deze disclaimer moet worden beschouwd als onderdeel van het internetaanbod, van waaruit er naar deze website werd verwezen. Voor zover gedeelten of bepaalde formuleringen van deze tekst niet, niet meer of niet volledig met de geldende rechtspositie overeenstemmen, blijven de inhoud en geldigheid van de overige gedeelten van het document onverminderd van kracht.

Opmerking:

Zonder uw uitdrukkelijke toestemming zullen wij geen andere persoonsgegevens over u verzamelen of aan derden doorgeven en zullen wij er ook geen gebruiksinformatie met persoonsgegevens aan koppelen. We vestigen er de aandacht op dat de gegevensoverdracht op het internet (bv. bij de communicatie per e-mail) veiligheidslekken kan vertonen. Een complete bescherming van de gegevens tegen de toegang door derden is niet mogelijk.
Tegen het gebruik van in het kader van de colofonplicht gepubliceerde contactgegevens door derden voor de toezending van niet uitdrukkelijk gevraagde reclame en informatiemateriaal wordt hierbij uitdrukkelijk bezwaar gemaakt. De exploitanten van de websites behouden zich uitdrukkelijk gerechtelijke stappen bij ongevraagde toezending van reclame-informatie, bijvoorbeeld door spammails.

Medische informatie:

De inhoud van deze website is uitsluitend als introducerende informatie bedoeld. De vermelde informatie vervangt de persoonlijke professionele advisering en behandeling door een arts niet. Voor zover een gebruiker problemen met zijn/haar gezondheid heeft, moet hij/zij een afspraak met zijn/haar arts maken om die medische problemen te onderzoeken. Op basis van de hier gegeven informatie mag een behandeling niet zelfstandig worden aangevat, gewijzigd of stopgezet. In het bijzonder mag de vermelde informatie niet als basis voor zelfstandige diagnoses of behandelingen worden gebruikt. De vermelde praktijk is op geen enkele manier verantwoordelijk voor schade die door het gebruik of verkeerd gebruik van de hier gegeven informatie ontstaat. De gebruiker bevestigt dat door deze website te bezoeken.
Verder vestigen wij er de aandacht op dat het ons beroepsrechtelijk verboden is telefonisch of per e-mail een diagnose te stellen of advies te verstrekken. Gelieve u, indien u problemen met of vragen over uw gezondheid hebt, tot een arts naar keuze te richten! Wij beantwoorden GEEN (aan)vragen die een telefonisch of per e-mail te stellen diagnose of te verstrekken advies betreffen!

Het is niet toegestaan de in het kader van de gebruikmaking van deze website gepubliceerde contactgegevens te gebruiken voor de toezending van reclame of van andere niet uitdrukkelijk gevraagde informatie telefonisch, per fax, per post (brief) of per e-mail.

Geschillen­beslechtings­procedure

Wij zijn niet bereid en niet verplicht een geschillenbeslechtingsprocedure in aanwezigheid van een consumentenbemiddelingsorgaan bij te wonen. Opmerkingen over de geschillenbeslechting van de EU (ODR-platform). De Europese commissie stelt een platform voor de online-geschillenbeslechting (ODR) ter beschikking dat u op https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage kunt raadplegen.